ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತೆ,
ನಿನ್ನ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಮರೆತೆ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವನ್ನು ನಾನರೆಯನು,
ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಂದು ಮರೆಯನು. 


Translation:


Holding your hands, I learnt to walk,
In your saree, I lost my smirk,
The depth of your love is something I can’t measure,
Ma, I will never forget you ever.

The above stanza is an ode to my mom who is in Bangalore and she is missing me terribly. I might not call you everyday ma, but I miss you every day. Love you ma.

P.S. UBC has been challenging. Last week, I wrote posts in random, but did you notice that my posts were short? To write in fewer sentences is a task by itself for me. It did get difficult to keep them that short and this week I thought I need to challenge myself even more and hence, I will be posting something in vernacular languages, Kannada and Hindi, the only two I know.

Since, not all of them can read both the languages, I will provide a translation for each post, but, mind you, it will not be a word to word translation. I will try to replicate the essence in the translated script, but I may fail. Please bear with me.

*As a part of Ultimate Blog Challenge !

pooja

4 comments on “ಅಮ್ಮ (Ma)…”

Leave a Reply