ಮನದ ಮಾತನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಲಾರೆನು,
ಓ ನನ್ನ ಇನಿಯನೇ,
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಂದು ಇರಲಾರೆನು. 

Translation:

Whatever is in my mind can’t be told,
Oh my dear,
I can’t ever live without you.

*As a part of Ultimate Blog Challenge !

 

 pooja

6 comments on “ಮನಸ್ಸು (Mind)….”

Leave a Reply