ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು,
ಇವು ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ  ಬಿರುಸಿನ ಅಲೆಗಳು.

Translation:

A number of questions in mind,
Which are nothing but unanswered stormy tides.

*As a part of Ultimate Blog Challenge !


pooja

6 comments on “ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (Unanswered questions)…”

Leave a Reply